معرفی معاونين وزارت معادن و پطروليم

۱-معرفى معاون امور تنظيم و انسجام معادن جامد:

 انجنيرنصيراحمددرانى، فرزند شهيد حاجى شاه محمد، درسال ١٣٣١ خورشيدى متولد گرديده وباشندۀ قريۀ پل کندهارى ولسوالى محمدآغه ولايت لوگر ميباشد.

درانى تحصيلات ابتدايى و متوسطه خود از سال ١٣٣٨ خورشيدى تا ١٣٤٨ در مکتب متوسطۀ محمد آغه به اتمام رساندو سند بکلوريا درسال ١٣٤٩ خورشيدى از بخش برق ليسۀ تخنيک ثانوى کابل دريافت کرده است.

موصوف درسال ١٣٥٤ خورشيدى، از بخش ميخانيک پوهنځى انجنيرى پوهنتون کابل فارغ و درسال ١٣٦٧ خورشيدى به امريکا رفت و در آنجا تحصيلات خود براى مدت يک سال در پوهنتون نبراسکا انجام داد.

همچنان موصوف از سال ١٣٥٩ خورشيدى بدينسو براى مدت سال منحيث مدير عمومى سرمايه گذارى در وزارت معادن و پطروليم ايفاى وظيفه کرد، بعداً به حيث مدير عمومى بورد تحقيقات اقتصادى و تخنيکى وزارت معادن درسال ١٣٦٢ تعيين شد و بعد از  مدت دو سال در اين پست به پاکستان مهاجر شد.

 موصوف در سال ١٣٦٤ خورشيدى، به حيث مشاور تخنيکى موسسۀ VITA در شهر پشاور مقرر شد و اين وظيفه را در حدود هشت سال پيش برد و بعداً در سال ١٣٧٢ خورشيدى به حيث رييس ادارى وزارت فوايد عامه تقرر يافت.

 نصيراحمد درسال ١٣٧٤ خورشيدى، به حيث مدير فابريکۀ ذوب آهن در پشاور برگزيده شد و اين مديريت را براى مدت هشت سال برعهده داشت و بعداً از سال ١٣٧٢ خورشيدى تا ١٣٨٤ با کمپنى هاى انرژى و بازاريابى انگلستان و سوپرگاز فرانسه به حيث مدير پروژۀ ارزيابى سکتورى انرژى افغانستان وظيفه داشت.

درانى از سال ١٣٨٩ خورشيدى بدينسو به حيث معاون امور تنظيم و انسجام معادن جامد در وزارت معادن و پطروليم کار مى کند.

 ٢-معرفى معاون مالى و ادارى وزارت معادن و پطروليم:

انجنيرعبدالجميل حارس، فرزند جمال الدين باشندۀ شهر فيض آباد مرکز ولايت بدخشان ميباشد که درسال ١٣٥٤ خورشيدى متولد گرديده است.

موصوف درسال ١٣٧١ خورشيدى از ليسۀ حبيبيه کابل فارغ و سند لسانس خود را درسال ١٣٧٨ خورشيدى از پوهنځى انجنيرى پوهنتون کابل دريافت کرده است.

حارس بعد از اين به تحصيلات خود در بخش اداره و تجارت يکى از پوهنتون هاى خصوصى براى مدت يک سال ادامه داد و ماسترى خود را در بخش پاليسى اقتصادى  از پوهنتون ويليامز ماساچست ايالات متحدۀ امريکا دريافت کرد.

موصوف قبل از اين به حيث همکار دفتر ار دى آى، انجنير ساحوى در موسسۀ ERAA، مامور گزارش دهى در موسسۀ پاملرنه، مسوول بودجۀ انکشافى در موسسۀ UNDP و مامور بلند رتبه  تنظيم معلومات و گزارش دهى موسسۀ همکار مناطق دهاتى افغانستان(SRDMO) ايفاى وظيفه کرده است.

حارس همچنان به حيث مسوول عمومى ذخايرطبيعى و سکتور انکشافى در موسسه بين المللى UNDP کارکرده و مسوول تطبيق پروژه ها در بانک انکشافى آسيايى نيز بود.

حارس از سال ١٣٩٢ خورشيدى بدينسو به حيث معاون مالى و ادارى وزارت معادن و پطروليم  کار مى کند.

Give us a call on +93 20 220 1814