معرفى نهادهاى فعال جامعۀ مدنى در بخش معادن

۱- شبکه نظارت بر منابع طبيعی(NRMN):

شبکه نظارت بر منابع طبيعی جهت تسهيل تلاش های هماهنگی موثر، دادخواهی و نظارت  افراد و سازمان های جامعه مدنی از سکتور استخراجی ايجاد شده است. هدف اصلی اين شبکه حصول اطمينان از استفاده صلح آميز و پايدار منابع طبيعی افغانستان است. شبکه نظارت بر منابع طبيعی بتاريخ ۲۸ قوس ۱۳۹۱ خورشيدی تاسيس شد. اين شبکه شامل۳۱  تن فعالان و سازمانهای مهم جامعه مدنی افغان می باشد. شبکه از ميان اعضای خود يک عضو را برای شش ماه به حيث هماهنگ کننده فعاليت های جمعی خود انتخاب می نمايد.

ايميل : info@af-nrmn.net

شماره تماس : 0787131645

ويبسايت:   www.af-nrmn.net

 

۲-ادارۀ شفافيت و ديده بان افغانستان) IWA (:

ادارۀ شفافيت و ديده بان افغانستان ) IWA ( يکى از نهادهاى جامعۀ مدنى افغانى ميباشد که درسال ٢٠٠٦ ميلادى با اشتراک درحدود ٣٠ کارمند و ٢٥٠ رضاکار به حيث يک نهاد مدنى مستقل ايجاد شد. دفتر مرکزى اين سازمان در کابل موقعيت دارد؛ اما برنامۀ هاى آن ولايت هاى بلخ، باميان، هرات، ننگرهار، لوگر و پروان نيز تحت پوشش ميگيرد.  مسووليت اين ادارۀ به دوش داکتر يما ترابى ميباشد و در تمامى افغانستان در چوکات ارگان هاى ذيل فعاليت دارد:

نظارت محلى، نظارت خدمات عامه، نظارت صنايع استخراج شده، نظارت محاکم به سطح محلى و بررسى بودجه. اين اداره نظارتى  از مکانيزم استخراج آنعده صنايع نيز نظارت مى کند که با معيارهاى بين المللى استخراج، و براى سنجش سطح پيروى کمپنى ها و محصولات تجارتى به ميان آمده باشد. ادارۀ شفافيت و ديده بان افغانستان، يک بخش بورد ابتکار شفافيت صنايع استخراج شده افغانستان"جامعۀ مدنى" ميباشد.

ايميل : mir.nasiry@gmail.com

شماره هاى تماس : 0785617032- 0785431054

ويبسايت:   www.iwaweb.org

 

۳-ابتکار شفافيت صنايع استخراجى افغاستان(AEITI ):

ابتکار شفافيت صنايع استخراجى افغاستان(AEITI ) يک معيار يا ستندرد رضاکار قبول شدۀ بين المللى ميباشد که شفافيت در صنايع استخراج به ميان مى آورد، شفاف نمودن پروسۀ آن اندازه پول ( ماليه) که توسط دولت از کمپنى ها گرفته ميشود و عوايد که از منابع مذکور به دولت ميرود، از وظايف اين اداره ميباشد.

اينکه افغانستان داراى منابع بزرگ معادن، تيل و گاز  ميباشد، پس در ماه فبرورى سال ٢٠١٠ ميلادى  از سوى بورد  ادارۀ  (AEITI ) در شهر اوسلو پايتخت کشور ناروى، به حيث کشور نامزد پذيرفته شد و سکرتريت ادارۀ مذکور (AEITI ) نيز درماه جولاى همين سال در وزارت ماليه ايجاد گرديد، تا رهبرى اين ابتکار را در افغانستان به عهده بيگيرد. همزمان با اين حکومت افغانستان نيز تعهد سپرد که تمامى تاديات به دست آمده از اين ابتکار به شفافيت کامل و شکل موثر انجام ميدهد.

ادارۀ ابتکار شفافيت صنايع استخراجى در افغانستان که از حکومت، جوامع ملى و يکتعداد کمپنى ها تشکيل شده، رهبرى آن به دوش داکتر عمر زاخيلوال وزير ماليه کشور ميباشد و در جريان هر سه ماه يک نشست  دراد.

ايميل: Communicationspeceiti@gmail.com

شمارۀ تماس:      0794670707

ويبسايت :  www.aeiti.af

 

۴- کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه عليه فساد اداری : (MEC)

حکومت افغانستان درسال ٢٠١٠ ميلادى در کنفرانس هاى لندن و کابل از جامعۀ بين المللى خواست، تا يک کميتۀ  افغانى – بين المللى مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه عليه فساد اداری ايجاد نمايد که اين خواست توسط جامعۀ بين المللى پذيرفت شد و بعدا از آن  در اوايل سال ٢٠١١ ميلادى، کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه عليه فساد اداری(MEC)، به اساس فرمان شمارۀ ٦١ رييس جمهور حامد کرزى ايجاد شد. 
اين  کميته مرکب از شش متخصص مبارزه با فساد اداری که سه تن آن افغان و سه تن ديگر خارجى ميباشد، از طريق پروسۀ انتخابى که توسط جامعۀ بين المللی و حکومت افغانستان صورت  ميگيرد، انتخاب ميشوند. رياست کميته بطور متناوب ميان يک عضو افغان و يک عضو بين المللی طی هر شش ماه انتقال ميگردد
لايحۀ وظايف کميتۀ نظارت و ارزيابی مبارزه عليه فساد اداری(MEC) دربرگيرندۀ صلاحيت های ذيل ميباشد 
١-ترتيب سفارشات و بنچمارکهای مبارزه عليه فساد اداری-
٢- نظارت و ارزيابی تلاشهای حکومت و جامعۀ بين المللی در امر مبارزه با فساد
٣- ارايۀ گزارش در جريان هر شش ماه به رييس جمهور افغانستان، شوراى ملى ، مردم و جامعۀ بين المللی.

شمارۀ تماس  : ۰۷۹۷۵۱۵۸۷۱
ايميل : contact@mec.af

ويبسايت:   www.mec.af

 

ٕ۵- سازمان تحقیقی و تغییر اجتماعی افغانستان  (ARSCO)

سازمان پژوهشی و تغییر اجتماعی  افغانستان (ARSCO)؛ یک سازمان غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی میباشد که در سال ۲۰۱۰ ميلادی تاسیس و این سازمان، عمدتاً از سوی برخی فعالان مسلکی جامعۀ مدنی و استادان پوهنتون ها تشکیل شده است.

ماموریت یا مسوولیت (ای آر اس سی او)؛ ترویج حقوق بشر، جامعۀ مدنی، حمایت از صلح و تقویت حکومتداری خوب و توسعۀ پایدار در افغانستان از طریق راه اندازی تحقیقات، حمایت، افزایش آگاهی، ظرفیت سازی و برنامۀ توسعه با تمرکز بر اقشار و بخش های آسیب پذیر و به حاشیه رانده شدۀ جامعه افغانستان به خصوص زنان، معلولین، کودکان و جوانان میباشد؛ تا آنها را خودکفا سازد.

 (ای آر اس سی او) در عرصۀ معادن، با نهادهای گروه شفافیت سهامداران متقابل صنایع استخراجی افغانستان (AEITI MSG) و شبکۀ مانیتورينگ منابع طبیعی (NRMN)، عضويت دارند.

مرجع: خانم نیلاب حکیم

وظيفه: هماهنگ کننده برنامه محیط زیست و روابط عمومی

ايميل : Neelab.Hakim@af.boell.org

شماره تماس :۰۷۹۹۸۹۰۹۰۹

 

۶- جوانان سبز افغانستان   Afghanistan Young Green - (AYG) 

در ماه می ۲۰۱۳ ميلادی یک گروپ از جوانان متعهد افغانستان، نهادی  را تحت نام "جوانان سبز افغانستان "تاسیس کردند  که به مثابه یک نهاد مدنی غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی آغاز به فعالیت نمود. ماموریت "جوانان سبز افغانستان" را توانمند ساختن جوانان برای شناسایی عوامل و فکتور های اصلی چالش های زیست محیطی و منابع طبیعی از طریق بکار گیری روش ها و برنامه های نظر سنجی، سروی و تحقیق  تشکل میدهد. در حال حاضر "جوانان سبز افغانستان" با داشتن یک دفتر مرکزی در کابل و دو دفتر ساحوی ولایت های بامیان و دایکندی فعالیت دارد. این نهاد با هماهنگی و همکاری شبکه های ملی ( شبکه نظارت بر منابع طبیعی و شبکه زنان افغان) و در سطح بین المللی با داشتن عضویت سبز های جوان جهان(Global Young Greens) فعالیت مینماید.

محمدشفق

موسس و رئيس اجرائيوي

Afghanistan Young Greens (AYG)

ayg.afghanistan@gmail.comايميل ادرس:

m.shafaq010@yahoo.com

00930799707791شماره تماس:

 

۷- بنیاد هاینریش بُل (HBS)

بنیاد "هاینریش بُل " یک بنیاد آلمانی و بخشی از جنبش سیاسی سبز بوده که در سراسر جهان در واکنش به سیاست های سوسیالیزم، لبرالیزم و محافظه کاری ایجاد شده است.  دفتر مرکزی این بنیاد در شهر برلین جرمنی بوده و در ۳۰ کشور جهان فعالیت می نماید. بنیاد "هاینریش بُل " فعالیت های خویش را از سال ۲۰۰۳ ميلادی بدین سو در افغانستان آغاز نموده و فعلاً فعالیت های این بنیاد روی موضوعاتی چون دموكراسی، ایكولوﮊی و همچنین پالیسی های صلح و امنیت متمرکز می باشد. این بنیاد فعالیت های خویش را دربخش محیط زیست از سال ۲۰۰۵ ميلادی  بدینسو در کابل و ولایات دیگر افغانستان آغاز کرده است و تا حال چندین جزوۀ آموزشی در مورد محیط زیست و منابع طبیعی را  به نشر رسانیده است.نشر مقالات، مصاحبه ها و گزارش ها پیرامون محیط زیست و منابع طبیعی از طریق روزنامۀ هشت صبح، یکی از فعالیت های دیگر این بنیاد می باشد. برعلاوه، آگاهی دهی و ظرفیت پروری نهاد های محلی در مورد محیط زیست و اثرات محیط زیستی معدن کاری در ولایات بامیان، جوزجان، سرپل و لوگر یکی دیگری از فعالیت های مهم این بنیاد می باشد.

نيلاب حکيمي

هماهنگ کننده برنامه برای محیط زیست و روابط عمومی

شماره تماس: 0093-799890909

ايميل ادرس: Neelab.Hakim@af.boell.org

ويب سايت : www.af.boell.org

 

۸-The liaison Office - (TLO) دفتر ارتباط  

دفتر ارتباط (TLO) یک سازمان غیر دولتی افغانی میباشد. این نهاد در سال ۲۰۰۳  ميلادی که بزرگان قومی جنوب شرق کشور برای اشتراک در روند دولت سازی در خواست کمک نمودند تاسیس شد ودر حال حاضر در ۲۵ ولایت فعالیت دارد و بیش از ۷۰ کارمند در کابل و چهار دفاتر دیگر خویش دارا میباشد. ماموریت اصلی و محوری TLO ادغام جوامع و ساختارهای حکومت سنتی در چارچوب حکومت داری، دولت، عدالت و صلح میباشد. اداره دفتر ارتباط در شروع سال ۲۰۱۳ میلادی عضویت شبکه نظارت برمنابع طبيعی کسب نمود و بعد از ان در چوکات و همکاری این شبکه در عرصه معادن فعالیت خود اغاز کرد.

مسوول دفتر ارتباط : مسعود کړوخيل

ايميل ادرس:

0700203527شماره تماس:

ويب سايتtlo-afghanistan.org :

 

Give us a call on +93 20 220 1814