معرفی وزارت معادن وپطرولیم

با درنظرداشت اينکه ، ملکيت کامل و کنترول تمام معادن و منابع هايدرو کاربن های موجود در قلمرو افغانستان در انحصار مطلق دولت مطابق به ماده نهم قانون اساسی می باشد ، وزارت معادن وپطروليم مسوليت کنترول و نظارت تمام   حقوق منرالی داخل قلمرو افغانستان را بدوش دارد.

وزارت معادن و پطروليم به منظور تنظيم  امور مربوط به تثبيت مالکيت وکنترول دولت برمعادن و نفت و گاز،محافظت ،طرزاستفاده،اعطای امتیاز اجاره وعقد قراردادهای آن،ايجاد گردیده است و مرجع با صلاحيت اعطای جوازنامه ها و اجاره نامه ها درعرصه معادن درافغانستان شمرده می شود.

قابل ذکراست که وزارت صلاحيت منظوری قرادادهای معدنکاری به مقياس کوچک را دارا مي باشد، اما قراردادها معدنکاری به مقياس متوسط را به کميسیون وزرا و قراردادهای معدنکاری به مقياس بزرگ را به شورای وزيران پیشنهاد می کند.

وزارت معادن به منظور تطبیق احکام قانون معادن دارای وظايف و صلاحيت های طرح و تطبیق پاليسی منرالی به شمول پالیسی مربوط به ترويج سرمايه گذاری خصوصی در عرصه فعالیت های منرالی و انکشاف آن در افغانستان می باشد.

 تشکیلات وزارت معادن و پطروليم:

در تشکیلات وزارت معادن و پطروليم که در کابل موقعيت دارد سه معينيت، دو رياست عمومی، چهار رياست  مستقل در بخش های مختلف فعالیت دارند همچنان این وزارت علاوه از مرکز در ولایات رياست ها و مدیريت های ولايتی دارد.

معينيت های وزارت معادن و پطروليم عبارت اند  از معینیت پالیسی وبرنامه ها، معینیت امورتنظیم وانسجام معادن جامد و معینیت مالی و اداری بوده است.

در تشکيلات اين وزارت دو رياست عمومی که عبارت از رياست عمومی اداره پطرولیم (نفت وگاز) و رياست عمومي سروی جيولوجي است، همچنان چهار رياست  مستقل که عبارتند از رياست اطلاعات و ارتباط عامه، رياست تصدی های دولتی، رياست تفتیش داخلی و رياست دفتر .

 

۱لف- معرفی معينيت پاليسي و برنامه ها:

در چوکات معينيت پاليسی و برنامه ها رياست عمومی انکشاف برنامه ها، رياست خدمات حقوقي ، رياست پالیسی، رياست انکشاف سکتور نفت وگاز و ریاست انکشاف سکتور منرال ها وظايف ذيل را به  پيش ميبرند:

١- رياست عمومی انکشاف برنامه ها: این اداره از ریاست انکشاف سکتورنفت وگاز، ریاست انکشاف سکتورمنرال ها ومدیراجرائیه گزارشات و معلومات را بدست آورده و سپس به معین پالیسی و برنامه ها آنرا ارائه میدارد.

همچنان اين رياست دراهداف خود رهنمایی،کنترول ونظارت رؤسا وحصول اطمینان ازتمام پلانهای کاری عملیاتی، فعالیت ها و برنامه ها مطابق با ستراتیژی سازمانی و فعالیت های ریاست عمومی انکشاف برنامه ها وسرمایه گذاری معادن در رابطه به انکشاف برنامه ها وسرمایه گذاری  را در داخل وزارت معادن انجام ميدهد.

اين اداره مسووليت دارد تا وظايفی مانند تعیین پلان ستراتیژیک واضح، عملی و میان مدت در ساحه  انکشاف برنامه ها وسرمایه گذاری معادن. طرح انکشاف برنامه ها وسرمایه گذاری معادن. طرح و تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه،رهبری و نظارت امورادارات  مربوطه، تنظیم پلان اداره مربوطه در امور انکشاف برنامه ها وسرمایه گذاری، حصول اطمینان ازصحت وبا کیفیت بودن اسناد سرمایه گذاری،انکشاف برنامه ها وسرمایه گذاری های منرالها وهایدروکاربن ها، تامین ارتباط وهماهنگی با سایروزارت ها و ادارات که بالای سکتور منرال ها وهایدرو کاربن ها تاثیر گذار است و رهنمایی رؤسای مربوط و بررسی از تطبیق برنامه ها را انجام دهد.

١- رياست خدمات حقوقي: اين رياست وظیفه دارد تا گزارش و معلومات از آمریت طرح تسوید مقرره وطرزالعمل ها،آمریت خدمات حقوقی ومدیراجرائیه را بدست آورده و به معين پاليسي و برنامه ها ارايه نمايد.

اهداف اين رياست عبارت است از کنترول ازترتیب و تنظیم قوانین ،مقرره ها،طرزالعمل ها و موافقتنامه های خدمات حقوقی معادن به منظور فراهم آوری سهولت در امورمعادنکاری، استخراج وبهره برداری ازمعادن کشور.

همچنان اين رياست مسووليت دارد تا وظايف و کارهای ذيل را  انجام دهد : طرح و ترتیب پلان کاری ریاست خدمات حقوقی مطابق پلان ریاست عمومی پالیسی ومعینیت پالیسی وانکشاف. تأمین ارتباط با مقامات معادن کشور های ذیعلاقه و پیشنهاد دایر نمودن مذاکرات با مقامات امور معادن آن کشور ها به منظور فراهم آوری تسهیلات معدنکاری بین افغانستان و کشور های ذیعلاقه، مطالعه وبررسی پیشنهادات مقامات وسرمایه گذاران کشورهای خارجی جهت عقدقرارداد درمورد معدنکاری. ارتباط با ادارات مربوط وزارت معادن دررابطه با تمام موضوعات حقوقی. ایجاد و حفظ روابط با سهمداران مربوطه به شمول موسسات دولتی و غیر دولتی ملی و بین المللی.

٣- رياست پالیسی: رئيس این اداره از امریت پالیسی های منرال ها،امریت پالیسی های هایدروکاربن ها (نفت وگاز ، امرتحلیل پالیسی های اقتصادی ومدیریت اجرائیه گزارشات و معلومات بدست آورده و به معین پالیسی وبرنامه ها ارایه میدارد.

همچنان اين اداره وظايف و مسووليت هاى ذيل را  انجام می دهد:  طرح و ترتیب پلان کاری ریاست پالیسی معادن مطابق به پلان های ریاست عمومی. انکشاف تحلیل های سکتور، پالیسی ها، پروگرام ها و ارزیابی تأثیرات وارائه پالیسی ها و تأمین ارتباط با بخش های مربوط وزارت دررابطه با تمام موضوعات پالیسی وزارت معادن. انکشاف، رشد، توسعه اقتصادی و نظارت از ایجاد ارتباطات با سهامداران کلیدی. رهبری اداره در مطابقت با اولویت ها، اهداف و نظریات وزارت معادن و دولت. تأمین ارتباط  با مقامات معادن  کشور های ذیعلاقه و پیشنهاد دایر نمودن مذاکرات با مقامات امور معادن آن کشورها. حصول اطمینان ازحمایت طرح پالیسی های مربوط سکتور های وزارت معادن. مدیریت کارکنان تحت اثر. تشخیص وتنظیم حجم وارزش خدمات ریاست. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی.  

٤- رياست انکشاف سکتور نفت وگاز: رئيس اين اداره از آمریت انکشاف پروژه ها،امریت تشویق سرمایه گذاری نفت وگاز ومدیریت اجرائیه گزارشات و معلومات را جمع آوری  و به رئیس عمومی انکشاف برنامه ها ارائه  میدارد.

اين اداره براى  رسيدن اهداف خود مسووليت هاى ذيل را دارد:  کنترول ومدیریت پروسه انکشاف پروژه های نفت وگاز و راه اندازی داوطلبی برای پروژه های معادن بزرگ انکشاف وتشویق سرمایه گذاری برنامه های نفت وگاز درسطح ملی وبین المللی وتشویق سکتور خصوصی درخصوص سرمایه گذاری دربخش های هایدروکاربن ها در مقیاس کوچک و داوطلبی پروژه های منرالی با مقیاس بزرگ به عهده دارد.

همچنان اين رياست وظيفه دارد تا طرح و ترتیب پلان کاری ریاست انکشاف سکتور نفت وگاز،ایجاد استراتیژی های دراز مدت و برنامه کاری برای هر دوبخش های انکشاف و تشویق پروژه های مواد هایدروکاربن ها (نفت وگاز)، هماهنگی و مدیریت وکنترول ازترتیب گزارشات فنی معدنکاری و تجزیه و تحلیل مالی برای داوطلبی پروژه های نفت وگاز، طراحی ،ترتیب و آماده سازی مدارک قانونی داوطلبی درهمکاری با ریاست کادستر، همکاری نزدیک با اداره سروی و جیولوجی افغانستان، کنترول ازجمع آوری اطلاعاتی صنعت معدن کاری، انجام مصاحبه، وایجاد مدل های مالی پروژه ها،پروسه ها و ابزارهای جدید، تامین ارتباط کاری،ایجاد و انکشاف روابط سازنده با جامعه های محلی، تجار افغان و بین المللی و سایردوایردولتی وشرکای کلیدی، تامین ارتباط و انتشار اتفاقات جدید، انکشافات و نوآوری ها در بخش نفت وگازاز طریق ویب سایت، روزنامه ها و سایر ابزار ارتباطی  را به طور منظم  انجام دهد.

٥- ریاست انکشاف سکتور منرالها: این ریاست در چوکات معینیت پالیسی و برنامه ها وظایف خودرا به  پیش میبرد، این ریاست از آمریت انکشاف پروژه منرال ها، آمریت تشویق سرمایه گزاری منرال ها و مدیریت اجراییه گزارش و معلومات حاصل و به معین پالیسی و برنامه ها ارائه می نماید.

این ریاست کنترول فعالیت های روزمره مدیریت پروسه انکشاف پروژه های منرالی و راه اندازی داوطلبی برای پروژه های معادن بزرگ منرالها درسطح ملی وبین المللی وتشویق سکتور خصوصی درخصوص سرمایه گذاری دربخش های منرالی در مقیاس کوچک و داوطلبی پروژه های منرالی با مقیاس بزرگ را  ترتیب، تنظیم و رهبری می نماید.

ریاست انکشاف سکتور منرال ها در امور روزمره وظایف ذیل را انجام میدهد : ترتیب پلان کاری این ریاست. ایجاد استراتیژی های دراز مدت و برنامه کاری برای هر دوبخش های انکشاف و تشویق پروژه های مواد معدنی. هماهنگی با مدیریت وکنترول در مورد ترتیب گزارشات فنی معدن کاری. طراحی،ترتیب و آماده سازی مدارک قانونی داوطلبی.  انکشاف پروژه های منرالی و راه اندازی داوطلبی درسطح ملی وبین المللی. دریافت مشکلات دربخش های حقوقی، پالیسی و از بین بردن آنها. کنترول جمع آوری اطلاعاتی صنعت معدن کاری، انجام مصاحبه، وایجاد مدل های مالی پروژه ها،پروسه ها و ابزارهای جدید. تامین ارتباط کاری،ایجاد و انکشاف روابط سازنده با جامعه های محلی، تجار افغان و بین المللی و سایردوایردولتی وشرکای کلیدی، تامین ارتباط و انتشار اتفاقات جدید، انکشافات و نوآوری ها در بخش منرالها از طریق ویب سایت، روزنامه ها و سایر ابزار ارتباطی، مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها، تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش مربوط ریاست.

ب – معرفی معینیت مالی و اداری:

در چوکات معینیت مالی و اداری رياست تکنالوژی معلوماتی، رياست اداری و خدمات، رياست تدارکات، رياست مالی وحسابداری و رياست منابع بشری وظايف ذيل را پيش ميبرند:

١- رياست تکنالوژی معلوماتی: رئيس اين اداره مسوولیت دارد تا از آمر تکنالوژی معلوماتی AGS ،مدیرعمومی امنیت شبکه، آمرسیستم شبکه، مدیرعمومی دیتا بیس و مدیر اجرائیه گزارشات و معلومات بدست اورده و به معین مالی و اداری ارایه بدارد.

اين رياست برای به رسيدن اهداف خود مسووليت نظارت وکنترول ازاجراات بخشهای مربوط، جهت عرضه خدمات بهتر تکنالوژی معلوماتی در ادارات  مرکزی وولایتی وزارت را  به عهده دارد.

همچنان اين رياست مسووليت دارد تا وظايف چون ترتیب وتنظیم پلان کاری ریاست  تکنالوژی معلوماتی،ایجاد هماهنگی میان بخش های ریاست تکنالوژی معلوماتی، کنترول وبررسی ازدیزاین وایجادشبکه داخلی ومستقل، کنترول ونظارت از سرور مرکزی وزارت، حصول اطمینان از فعال بودن سخت افزار ،نرم افزار ،شبکه انترنت و ویب سایت های مربوط وزارت. تامین ارتباطات با وزارت مخابرات در بخش های انترنت و تیلفون را انجام دهد.

٢- رياست اداری و خدمات: این اداره از آمرخدمات، مدیر عمومی املاک ومدیر اجرائیه گزارش بدست اورده و به معین مالی و اداری ارایه می نماید.

اهداف اين رياست عبارت است از سهمگیری در طرح ، ترتیب وتنظیم پلان وزارت ، تامین ارتباطات سریع وسالم ، تطبیق قوانین اداری، صرفه جويی در مصارف، اداره و رهبری وکنترول عرصه خدماتی.

همچنان اين اداره مسووليت دارد تا وظایف ذيل را انجام دهد:  ترتیب وتنظیم پلان سالانه ریاست مربوطه با درنظرداشت نیازمندی ها بخش های مربوط واخذ منظوری آن. تنظیم امورعرصه های اداری، خدماتی. ارائیه خدمات وتسهیلات موثر وبه موقع اجرائیوی واداری به تمام ادارات مرکزی و ولایتی، نظارت و کنترول از تمام پروژه های ساختمانی و ترمیماتی در وزارت، ارائه پیشنهادات جهت ترمیم دوباره دفاتر و ساختمان های مرکزی وزارت و ریاست های ولایتی، کنترول ونظارت ازتمام امور مربوط حفظ ومراقبت وعرضه خدمات ترانسپورتی در وزارت، کنترول ونظارت ازامور مربوط به جایداد های غیر منقول وزارت درمرکز ودر ولایات .

٣- رياست تدارکات: رييس اين اداره از آمرتدارکات ، آمر محاسبه جنسی ، مدیر پلانگذاری وراپوردهی ومدیراجرائیه گزارشات و معلومات حاصل و به معین مالی و اداری ارایه می نماید.

 اين رياست برای به رسيدن اهداف خود کارهای کنترول و نظارت، تامین هماهنگی تمام فعالیت های تدارکاتی مطابق قانون تدارکات و رشد و ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست تدارکات را انجام می دهد.

وظايف اين اداره که توسط رييس و پرسونل اين رياست پيش برده می شود عبارت است از ترتیب پلان تدارکاتی وارسال آن بعد از امضا به وزارت مالیه. پیشنهاد لست نهايی اجناس، تدارکات خدمات وامور ساختمانی، تائيد اعلان برای تهیه اجناس، تدارک خدمات وامور ساختمانی، درصورت استفاده ازداوطلبی مقید امضای لست داوطلبان تهیه اجناس، تدارکات خدمات وامور ساختمانی، توضیحات درپاسخ به درخواست داوطلبان، تائید صدورتعدیلات واصلاحات در اسناد داوطلبی، مطالبه پیشنهادات، درخواست نرخ دهی، تائید فسخ روند تدارکات، کنترول، تائید، بررسی و ارزيابي نرخ ها، تائيد رسيد و گشايش آفر ها جهت خریداری ، و برعکس آن برای فروش اموال مازاد و کنترول از لست اجناس که برای اکمال گدام ها توسط پلان تدارکاتی سالانه تهيه می گردد.

٤- رياست مالی وحسابی: ريیس این اداره از امریت  محاسبه ،آمریت  بودجه ومدیراجرائیه گزارشات و معلومات بدست آورده و به معین مالی و اداری ارایه می نماید.

اين رياست برای رسيدن به اهداف خود وظايف ذيل انجام مي دهد که عبارت است از تنظیم فعالیت های مالی و حسابی وزارت( محاسبه نقدی، بودجه عادی و انکشافی، حواله جات و جمع آوری عواید )درمرکز و ولایات وزارت.

اين رياست مسووليت دارد تا در چوکات وزارت معادن و پطروليم وظایف ذيل را انجام دهد: طرح پلان سالانه ریاست مالی وحسابی در مطابقت به پلان استراتیژیک وزارت واخذ منظوری آن از مقام ریاست عمومی مالی و اداری، کنترول  اجرای تخصیصات بودجه منظورشده، تقسیمات وارسال ان به مرکزوولایات جهت استفاده در طول سال، کنترول جمع اوری عواید ازتمام منابع عایداتی وزارت در مرکزو ولایات کشوروانتقال آن به حساب واردات دولت، کنترول صورت اجرای تادیات حواله های معاشات ومصارفات اشخاص، معتمدین نقدی ،قراردادی ها ومصرف قطعی، کنترول اجرای حواله های بودجه انکشافی به اشخاص وکمپنی های خارجی،کنترول تصفیه باقیداری حسابات معتمدین نقدی، اشخاص انفرادی وتصدی های مربوط وزارت در مرکز و ولایات کشور، کنترول  ترتیب وارایه راپوربیلانس مصارفاتی وعایداتی به صورت ماهوار، ربع وار، وسالانه، سهمگیری در ترتیب بودجه به اساس برنامه، تأمین ارتباط وهماهنگي بين رياست هاي وزارت معادن .

٥- رياست منابع بشری: این ریاست از آمر انکشاف اداره، آمرارزیابی واجراات سوانح ، آمراستخدام ،آمر آموزش وانکشاف منابع بشری، مدیرعمومی ارتباط کارکنان و از مدیراجرائیه گزارشات و معلومات بدست آورده و به معین مالی و اداری گزارش خود ارایه مینماید.

رياست منابع بشرى در کارهاى روزمره براى بدست اوردن اهداف وزارت معادن مسووليت هاى ذيل انجام ميدهد که عبارت است از پلانگذاری، تنظیم و هماهنگی در تطبیق ستراتیژی مدیریت منابع بشری، نگهداری، انکشاف و انفصال و ارتباط مامورین و سایر وظایف مربوط منابع بشری، مقررات و سایر اسناد تقنینی مربوط.

اين اداره در چوکات وزارت معادن وپطروليم وظایف ذيل پيش ميبرد که عبارت است از اتخاذ تصمیم در مورد ستراتیژی. تأمین ارتباط با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت مالیه، وزارت کار و امور اجتماعی و سایر ادارات. تحلیل و منظوری پلان های کاری ترتیب شده بخش های منابع بشری. نظارت و ارزیابی از اجراات تمام بخش های منابع بشری و ارائه گزارش به مراجع مربوطه. نظارت از تطبیق درست و به موقع پروسه استخدام. راه اندازی مجالس هفته وار کمیته رهبری و مجالس ماهوار مامورین و رسیدگی به مسایل و مشکلات اداره مربوطه. هدایت در اجرای امور وابسته به مسائل عزل و نصب، ترفیع، تقاعد، انـفــکـاک و اسـتـفـعا. کنترول ازاجراآت دقیق در مورد اعلان بست ها. کنترول از تطبیق پلان های طرح شده آمریت های مربوطه.

ج: معرفی معینیت امورتنظیم وانسجام معادن جامد:

در چوکات معينيت امور تنظيم و انسجام معادن جامد رياست تفتیش معادن، رياست تنظیم امورمعادن ولایات، رياست کادستر، رياست معدنکاری کوچک وحرفوی و رياست نظارت برتطبیق قراردادهای منرال ها وظايف ذيل پيش ميبرند:

١- رياست تفتیش معادن: ريس اين اداره از آمرتثبیت حجم،آمرمتخصصین،آمرحفاظت محیط زیست، سرمفتیش نفت وگاز،سرمفتیش منرال ها، آمرپلان سروی ومدیر اجرائیه گزارش بدست اورده و به معین امور تنظیم و انسجام معادن جامد ارایه مینماید.

اين رياست براي رسيدن به اهداف خود مسووليت هاي ذيل به عهده دارد که عبارت اس از: طرح پالیسی و ارائه مشوره ها ونظریات درخصوص فعالیت شفاف وموثردراداره وتطبیق پروگرامهای کاری درمعادن وکمپنی های سرمایه گذار،شرکتــــــهای تولیدی موادمعدنی ومراقبت ازعوایــــد معـــــادن،تطبـــــیق موادقراردادوشرطنامه طبق قوانین معدنکاری.

وظايف عمده که اين رياست به عهده دارد قرار ذيل مي باشد: ترتیب پلان کاری ریاست تفتیش معادن و اخذ منظوری آن از مقام ذیصلاح. انکشاف و تجدید ،ستراتیژی و پلانهای کاری دراز مدت و کوتاه مدت کادستر دربخش های مربوط ریاست. ارزیابی کارکرد ها و ظرفیت ریاست و تعیین پلان کاری با اهداف اجرایی مبرم و متمرکز بر کمیت.  تامین ارتباط کاری با مقام وزارت معادن، ابلاغ دساتیر و اوامر وزارت برای پرسونل.  نظارت از تطبیق موادقراردادوشرطنامه بین وزارت معادن وکمپنی های سرمایه گذار درساحات معدنکاری. نظارت از صدور اوامر در زمینه جریمه ها و غرامات و کنترول وارزیابی پروپوزل های درخواست کنندڱان.

٢- رياست تنظیم امورمعادن ولایات: این اداره از آمر توحید گزارشها ،آمر ارتباط دفاترولایتی ومدیراجرائیه گزارش بدست آورده و به معین امور تنظیم و انسجام معادن ارایه مینماید.

همچنان اين رياست مسووليت دارد تا وظايف که به عهده دارد انجام دهد، قرار ذيل است: ترتیب پلان کاري ریاست تنظیم معادن ولایات و نظارت از توحید راپورها وڱزارشات فعالیت های معدنکاری ولایات. کنترول ازتامین و تحکیم روابط درحالت اسثنائی با ریاست های ولایتی. کنترول وبررسی ازتوحید ڱزارشات مطابق به زمان تعیین شده واتخاذ تدابیر. نظارت ازمطالعه وبازنگری طرح ها وپیشنهادات دفاتر ولایتی وارائه نتایج آن به مقام وزارت. کنترول ونظارت ازجمع آوری معلومات وارقام دفاترولایتی. کنترول ونظارت ازاحصائیه واماردقیق امکانات موجود ریاست های ولایتی وزارت معادن. تامین ارتباط باریاست های ولایتی. تامین ارتباط کاری باریاست مالی واداری وریاستهای سکتوری وزارت معادن.

٣- رياست کادستر: این ریاست از امر عواید معادن، امر سروی کادستر، امرقراردادها وجواز دهی، امرخدمات مشتریان ومدیراجرائیه معلومات بدست اورده و به معین امور تنظیم و انسجام معادن جامد گزارش ارایه مینماید.

براى بدست آوردن اهداف وزارت معادن اين اداره وظايف و مسووليت هاى مشخص شده قرار ذيل انجام ميدهد که عبارت است از: ترتیب پلان کاری ریاست کادستر.انکشاف و تجدید پروژه های زیر بنایی ،ستراتیژی و پلانهای کاری دراز مدت و کوتاه مدت کادستر. اطمینان از روند داوطلبی و عقد قراردادها. اجرای به موقع و شفاف پروسسه و ثبت درخواستیهای اعطای جواز. نظارت بر اتخاذ تدابیر ارزیابی تخنیکی درمورد درخواستیهای اعطای جواز. توسعه نگهداری وتجدید نقشه های سروی کادستری. جمع آوری مؤثر، مثمر و شفاف حق الامتیازات، اجرت (فیس) میادین(سطح زمین). هماهنگ ساختن فعالیتهای کارمندان کادستر ولایتی. نظارت از تطبیق ستراتیژیهای پیشرفت و تشویق کارمندان ریاست کادستر وکارمندان کادسترولایاتی.

٤- رياست معدنکاری کوچک وحرفوی: ریس این اداره از مدیرعمومی انکشاف اموزش وتحقیقات،مدیرعمومی آموزش معدنکاری،مدیرعمومی آموزش سنڱ های قیمتی، مدیرعمومی اموزش سنڱ های مرمر، مدیرعمومی اموزش موادساختمانی، مدیرعمومی اموزش زغالسنڱ ، مدیرعمومی اموزش طلا وسایر مواد ، کارشناس محاسبه ومدیراجرائیه گزارش بدست اورده و به معین امورتنظیم وانسجام معادن جامد ارایه مینماید.

همچنان اين رياست اهداف تعين شده در امور خود بدست مياورد که عبارت است از: تنظیم فعالیت های انکشاف اموزشی وتحقیقاتی معدنکاری کوچک وزارت معادن( انکشاف اموزش وتحقیقات، انکشاف امور معدنکاری،سنڱ های قیمتی، سنڱ های مرمر،موادساختمانی،زغالسنڱ ، طلا وسایر مواد )درمرکز و ولایات.

وظايف و مسووليت هاي که اين رياست به عهده دارد قرار ذيل مي باشد: طرح پلان سالانه ریاست انکشاف معدنکاری کوچک مطابق به پلان استراتیژیک وزارت. نظارت وکنترول از انکشاف وتطبیق برنامه اموزشی معدنکاری کوچک در مرکز وولایات. تامین ارتباط کاری وهماهنڱی بابخش های مرکزی وولایتی معدنکاری.  تامین ارتباط کاری وهماهنڱی بابخش انکشاف پالیسی وبرنامه. نظارت از امور نظارتی معدنکاری کوچک وبهره برداری حرفوی. نظارت وکنترول از پروسه پلانڱذاری انکشاف امور بخش های مربوط ریاست. تأمین ارتباط وهماهنگي بين رياست هاي وزارت معادن.

٥- رياست نظارت برتطبیق قراردادهای منرال ها: این ریاست از اداره های آمریت مس عنیک، آمریت حاجیگک، آمریت خدمات مشترک، آمریت قره زغن ومدیریت عمومی اداری گزارش بدست آورده و به معین امور تنظیم و انسجام معادن جامد ارایه می نماید.

رياست مذکور مذکور مسووليت دارد تا اهداف ذيل را بدست بياورد: طرح وتنظیم قراردادهای ملی منرال ها مطابق ستراتیژی انکشاف ملی، قانون معادن، پالیسی منرال ها واستفاده از میتود مشوره دهی با شرکا براساس قواعد انکشاف متداوم به منظور رشد اقتصاد کشور.

وظایفی که توسط اين رياست در چارچوب وزارت معادن پيش برده ميشود قرار ذيل می باشد: حفظ منافع دولت و کنترول مخاطرات قراردادی ها، ایجاد و حفظ روابط مؤثر میان دارنده جواز یا معدنکار به منظور مرفوع ساختن تنش ها و شناسایی مشکلات قبل از وقت به منظور جلوگیری از تنش ها، اطمینان از تأمین حد اکثر منافع دولت در طویل المدت و کوتاه مدت از طریق قراردادها، تسهیل روند اجرای مکلفیت های دولت، منحیث یک طرف قرارداد های منرالی و پیشنهاد اقدامات اصلاحی، اطمینان از ثبت و نگهداشت تمام اطلاعات، اسناد، گزارشات، فیصله ها و دستورات به پروژه های منرالی، ارائه معلومات به وزارت معادن، اداره ملی حفاظت محیط زیست و سایر ادارات دولتی، حفظ روابط بهتر کاری و شریک سازی معلومات با ادارات وزارت معادن و اطلاع دهی به ادارات مربوط، تعریف و نظارت بر تطبیق پلان های عملی ریاست مربوطه، اطمینان از رعایت پالیسی های دولت و وزارت در رابطه به مبارزه علیه فساد.

د- معرفی رياست عمومی اداره پطرولیم (نفت وگاز):

  اين رياست وظيفه دارد تا رهنمایی، کنترول ونظارت رؤسا و حصول اطمینان ازتمام پلانهای کاری عملیاتی، فعالیت ها و برنامه ها مطابق با ستراتیژی سازمانی و فعالیت های ریاست عمومی پطرولیم (نفت وگاز) در رابط به انکشاف برنامه ها وسرمایه گذاری دربخش های استخراج نفت وگاز.

درچوکات رياست عمومی اداره پطروليم ریاست نظارت برتطبیق قراردادهای نفت وگاز، ریاست بررسی قراردادهای مالی پطرولیم، ریاست خدمات تخنیکی، آمريت راجستر پطروليم، سرمفتش قراردادهای پطرولیم وسکرتر وظايف ذيل پيش ميبرند:

١- رئیس نظارت بر تطبیق قراردادهای نفت وگاز( پطرولیم):

اين رياست از آمرپروژه آمودریا، آمر پروژه آفغان تاجک، مدیرعمومی تسهیلات و مدیراجرائیه گزارش و معلومات حاصل و به رئیس عمومی اداره پطرولیم ( نفت وگاز) ارایه می نماید.

اداره مربوطه مسوولیت دارد تا اهداف ذیل را بدست بیاورد: طرح وتنظیم قراردادهای  پطرولیم مطابق ستراتیژی انکشافی ملی، قانون معادن، پالیسی های پطرولیم واستفاده از میتودهای مشوره دهی با شرکا براساس قواعد انکشاف متداوم به منظور رشد اقتصاد کشور.

این ریاست مسوولیت دارد تا در کارهای روزمره وظایف تعین شده ای انجام دهد که عبارت ازحصول اطمینان از فعالیت های مؤثر ریاست مربوط در تسهیل امور قراردادها و تأمین ارتباطات میان پروژه های ملی پطرولیم و دولت، حفظ منافع دولت و کنترول خطرات دراجرای قرارداد ها، ایجاد و حفظ روابط مؤثر کاری با دارنده گان جواز، حصول اطمینان از تأمین حد اکثر منافع دولت در طویل المدت و کوتاه مدت از طریق اجرای قراردادها، تسهیل پروسه بازنگری تمام منظوری های مورد ضرورت دارنده گان جواز، هماهنگی با ریاست های خدمات تخنیکی و بررسی قراردادهای مالی پطرولیم، حصول اطمینان از ثبت و حفظ تمام معلومات، اسناد، گزارشات، فیصله ها، ارائه معلومات دقیق راجع به پیشرفت فعالیت ها، چالش ها و اقدامات پیشنهادی برای وزارت معادن و در صورت ضرورت به اداره ملی حفاظت محیط زیست و سایر ادارات دولتی، اطمینان دهی به وزارت از پابندی دارنده گان جواز به رعایت مکلفیت های قراردادی، حفظ روابط بهتر کاری و شریک سازی معلومات با ادارات وزارت معادن، بهبود کیفیت و مؤثریت پروسه تنظیم قراردادهای پطرولیم، حصول اطمینان از رعایت پالیسی دولت و وزارت در مبارزه علیه فساد و استفاده از وسایل اداره، حصول اطمینان از رعایت شرایط و مقررات وزارت معادن در اجرای امور اداری و گزارشدهی و همچنان قوانین ملی توسط ریاست مربوط.

٢- رياست بررسی مالی قراردادهای پطرولیم: رئیس این اداره از آمرتحلیل امور اقتصادی ، آمرتحلیل امور مالی ومدیراجرائیه معلومات و گزارش بدست می آورد و سپس به ریاست عمومی اداره پطرولیم ارائه می نماید.

اين رياست برای بدست آوردن اهداف تعيین شده که عبارت است از رهبری، پلان گذاری، کنترول و استخدام کارکنان گروپ حسابدهی، مالی و اقتصادی وحصول اطمینان ازپروسه ها و سیستم های مؤثر مدیریت مالی قرارداد ها و مذاکرات قرارداد ها انجام دهد.

همچنان رياست مذکور مسؤوليت دارد تا وظايف و مسؤولیت های ذیل را انجام دهد : مشوره با رئیس عمومی اداره پطرولیم( نفت وگاز ) در پلان گذاری مالی و مدیریت اداره، طرح و تطبیق مقتضیات گزارش دهی مالی و حسابی قرارداد، تقسیم تولید و مقررات، طرح پروسه های ارزیابی وتصدیق مقدارحاصل شده حق الامتیاز(رویالتی)،کرایه ها،مفادنفت وسایر عواید، طرح  وتطبیق پالیسی های حسابی، ارائه پیشنهادات به منظور تعدیل مقررات، طرح پیشبینی عواید و مصارف در هماهنگی با رئیس خدمات تخنیکی، ایجاد هماهنگی با وزارت مالیه و رهبری مذاکرات قرارداد ها.

٣- رياست خدمات تخنیکی: رئیس این اداره از آمر منابع نفت وگاز، آمرتسهیلات ، سرمفتش نفت وگاز ومدیراجرائیه گزارش و معلومات بدست اورده و به رئیس عمومی اداره  پطرولیم (نفت وگاز) ارایه می نماید.

اهداف رياست خدمات تخنيکي عبارت است از: رهبری، پلانگذاری، کنترول و طرح دستورالعمل های نفت گاز(پطرولیم) مطابق ستراتیژی انکشاف ملی، قانون معادن، پالیسی های پطرولیم واستفاده از میتود مشوره دهی با شرُکا.

مسووليت های رياست مذکور قرار ذيل است:حصول اطمینان از فعالیت های موثر ریاست مربوطه درتسهیل امورمنابع پطرولیم، تسهیلات پطرولیم و تفتیش پطرولیم، همکاری با رئیس عمومی اداره پطرولیم (نفت وگاز) دربخش های پلان گذاری ومدیریت اداره به منظور اجرای بهتر اموربطوردرست ومتداوم، طرح پلان های انکشافی منابع پطرولیم و تسهیلات، طرح دستورالعمل های بهترین روش های ساحوی نفت و تطبیق آنها، همکاری با رئیس بررسی مالی قراردادهای پطرولیم ورئیس نظارت برتطبیق قراردادهای نفت وگاز، طرح میکانیزم های مؤثر تنفیذی و تطبیق آنها بصورت درست و متداوم، تصویب پلان سالانۀ تفتیش ساحوی به منظورانکشاف وجلوگیری ازخطرات، به اساس پیشنهادات آمریت تفتیش پطرولیم و در صورت امکانِ موجودیت خطر به اشخاص یا املاک به حالت تعلیق درآوردن عملیات ساحوی، رسیده گی به پرسشها و شکایات عامه، فراهم نمودن اندوخته ها برای پالیسی های انکشاف منابع پطرولیم، بصورت عموم مسؤلیت جوانب تخنیکی منابع و انکشاف تسهیلات، ایجاد هماهنگی با ریاست عمومی سروی جیولوجی در رابطه به منابع پطرولیم افغانستان، ارائه پیشنهادات بمنظور اصلاح یا تعدیل قانون و مقررات.

٤- آمريت راجستر پطروليم: این امریت از کارشناس سروی نقشه برداری، مدیرثبت قراردادهای نفت وگاز، متخصص بانک اطلاعات ومعلومات نفت وگاز گزارش بدست آورده و به ريیس عمومی اداره پطرولیم (نفت وگاز) ارایه مینماید.

اين رياست براى بدست آوردن اهداف تعين شده کارهاى ذيل انجام ميدهد که عبارت است از نظارت، کنترول وحصول اطمینان ازپیروی و تطبیق ماده های ٦ الی ١٠ قانون نفت وگاز در وزارت معادن واطمینان ازایجاد دفتر ثبت وراجستر وبانک معلوماتی نفت وگاز در وزارت. 

همچنان اين رياست مسووليت دارد تا وظایف مشخصی انجام دهد که قرار ذيل مي باشد: ترتیب پلان کاری آمریت ثبت وراجسترنفت وگازمطابق به ستراتیژی ریاست عمومی پطرولیم (نفت وگاز)، اداره و پیشبرد تمام پروژه های سروی نفت و گاز در افغانستان، هماهنگی نزدیک با ریاست تنظیم قراردادهای پطرولیم ، هماهنگ سازی فعالیت های کاری و شریک سازی معلومات با واحدهای مربوطه در وزارت معادن، ثبت و راجستر نفت و گاز تمام شرایط لازم اداری و گزارشدهی وزارت معادن.

هـ - معرفی رياست عمومی سروى و جيولوجى:

این ریاست وظیفه دارد تا طرح پلان وپالیسی مطابق با استرا تیژی انکشاف ملی واستراتیژی وزارت، مدیریت و سازماندهی بخش های ریاست عمومی سروی جیولوجی، پیروی از قوانین و مقررات، طرز العمل ها وپالیسی های موجود ترتیب و نظارت و رهبری نماید.  

درچوکات رياست عمومى سروى و جيولوجى رياست جيولوجى محيطى، رياست سروی منرالها، رياست سروی نفت و گاز، رياست معلومات جيولوجيکی، بورد متخصصین، آمریت لابراتوارها و مدیریت عمومی خدمات ساحوی وظایف ذیل را  پیش میبرند:

١- رياست جیولوجی محیطی:ریس این اداره از مدیر اجرائیه، سرجیولوجست محیطی، سر سیسمولوجست، سرجیولوجست خطرات زمین، وسرهایدروجیولوجست گزارش اخذ و معلومات تکمیل شده را  به ريیس عمومی سروی وجیولوجی ارایه می نماید.

اهداف اين رياست عبارت است از: رهبری علمی و تخنیکی ریاست محیط زیست وجیوانجینری در مطالعات خطرات زمین و آبهای زیرزمینی به منظورحفظ مصؤنیت محیط زیست.

رياست جيولوجى محيطى مسووليت دارد تا وظایفی را  که به عهده دارد انجام دهد که قرار ذيل مي باشد: ترتیب پلان بخش ریاست محیط زیست مطابق با پلان ریاست عمومی سروی جیولوجی، نظارت از اجراات و چگونگی تطبیق پلان جیولوجی محیطی ریاست مر بوطه، تأمین هماهنگی ریاست محیط زیست با آمریت منرالها، رهبری علمی و تخنیکی  ریاست محیط زیست، تأمین ارتباط با سایردیپارتمنت های ریاست عمومی سروی و جیولوجی،وزارت معادن وسایر ادارات و موسسات داخلی وخارجی، مراقبت ازتطبیق اهداف وپروگرام های اداره مربوطه، تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی به اساس پلان کاری سالانه اداره مربوطه.

٢- رياست سروی منرال ها : این ریاست از امر منرال ها، امر سروی نقشه برداری جیولوجیکی ومدیراجرائیه گزارش بدست آورده و به ريیس عمومی سروی و جیولوجی ارائه می نماید.

رياست سروی منرال ها در امور چوکات وزارت معادن اهداف معين بدست می آورد که عبارت است از: تنظیم وتطبیق برنامه های ریاست سروی معادن جهت نیل به اهداف ستراتیژیک ریاست عمومی سروی و جیولوجی.

همچنان اين اداره مکلف است تا وظایف مشخصی را که برای شان تعين شده است انجام دهد که قرار ذيل می باشد: رهبری و تد وین پلان ستراتیژیک سالانه ریاست به همکاری آمرین ریاست و رهنمود ريیس عمومی جیولوجی، پاسخ گویی در برابر اجرای تمام امور علمی جیولوجی غیر از هایدروکاربن ها، نظارت از پروژه های اکتشاف منرالها، نظارت از سروی ها بمنظور همکاری در شناسائی خطرات زمین و آبهای زیر زمین، ارائه معلومات به رئیس عمومی در رابطه به پیشرفت ها و دست آورد های اخیر سروی های انجام شده توسط ریاست، استخدام ، رشد وارتقای ظرفیت کاری کارکنان.  ارتباط مستقلانه وظیفوی با ادارات تحت اثر مرکزی یا ولایتی.

٣- رياست سروی نفت وگاز (هایدروکاربن ها): این اداره از آمرجیولوجی، آمراستراتیگرافی،آمرنماینده گی کابل،آمرجیوفزیک آمربرمه کاری چاه های عمیق مدیرعمومی بانک اطلاعات آمرمالی واداری مدیرعمومی نماینده گی ها ومدیر اجرائیه گزارش و معلومات بدست آورده و به رئیس عمومی سروی و جیولوجی ارایه می نماید.

اهداف اين رياست عبارت است از: مدیریت وسازماندهی امور کاری بخش های ریاست هایدروکاربن ها در جهت نیل به اهداف مطروحه در مطابقت با پلان ستراتیژی ریاست عمومی سروی جیولوجی.

رياست سروي نفت و گاز مسوولیت دارد تا وظایف مشخصی انجام دهد که قرار ذیل می باشد: طرح پلان وتطبیق ستراتیژی پلان ریاست عمومی سروی جیولوجی، تنظیم وظایف و مسؤلیتهای ریاست، نظارت از تطبیق  پلان سالانه ریاست هایدروکاربن ها،سازماندهی، رهنمائی و پیشبرد امور علمی جیولوجی هایدروکاربن ها، نظارت و همأهنگی در امور کاری ریاست سروی هایدرو کاربن ها، نظارت از بلاک بندی (سیستم گرید) ساحات نفت وگاز، همکاری نزدیک با مسئولین بخش کادستر هایدروکاربن ها در وزارت معادن، ارتباط مستقلانه وظیفوی با ادارات تحت اثر مرکزی یا ولایتی.

٤- رياست معلومات جیولوجیکی: ريیس این اداره از مد یرعمومی معلومات و انکشاف ، مد یر عمومی معلوما ت، مد یر عمومی کلکسیون ومنا بع طبعی  گزارش و معلومات حاصل نموده  و به رئیس عمومی سروی جیولوجی ارایه می نماید.

ریاست معلومات جیولوجیکی برای بدست اوردن اهداف مشخص کارهای ذیل را انجام میدهد که عبارت است از: مدیریت ورهبری ازبخش مربوطه درجهت تحقق پلان استراتیژیک وجمع بندی ارقام واطلاعات جیولوجیکی.

این ریاست مسوولیت داردتا وظایفی را که به عهده دارد انجام دهد که قرار ذیل می باشد: تنظیم وتطبیق پلان استراتیژیک، مسوولیت ها و برنامه های کاری ریاست جیومعلومات. طرح پلان ستراتیژیک سالانه ریا ست عمومی سروی جیولوجی. کنترول از چگونگی تطبیق مرحله وار اهداف و پلان ستراتیژیک. نظارت از جریان ترینیگ های فنی و مسلکی کارکنان. تنظیم تمام معلومات و اطلاعات جیولوجیکی در سروی جیولوجی افغانستان. نظارت از انکشاف ونگهداشت سیستم معلومات جغرافیائی یا GIS. آگاهی دهی و ارایه معلوما ت به اعضای عالیرتبه دولت و سکتور خصوصی. تشخیص حجم و ارزش خدمات در تطبیق پروگرام ها طبق لایحه وظا یف. تشخیص و پیشنها د نیازهای بودجوی به اساس پلان کار سالانه اداره مربوطه.

و - معرفی رياست اطلاعات و ارتباط عامه:

رياست اطلاعات و ارتباط عامه وظيفه دارد تا از مدیراجرائیه، آمرترجمه، امرروابط وآگاهی عامه، آمرتنظیم ونظارت بررسانه ها ومطبوعات، مدیرعمومی تنظیم اطلاعات وارتباط داخلی، مدیرنشرصوتی وتصویری گزارش و معلومات حاصل و به مقام وزارت ارائه نمایند.

اين رياست مسووليت دارد تا پلان کاری ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، امورات اجتماعی، مدیریت سهمداران، ارتباطات داخلی، ارتباطات بحرانی را طرح و ترتیب دهد. همچنان طرح و تطبیق استراتیژی ارتباطی همکاران خارجی ومراجع ذیدخل در داخل کشور و در سطح بین المللی و کنترول از مصرف بودجه تصویب شده ریاست اطلاعات و ارتباط عامه را ترتيب و انجام نمايد.

 

ز - معرفی رياست تصدی های دولتی:

رياست تصدی های دولتی از آمریت اصلاحات تصدی ها،مدیریت عمومی نظارت از تصدی ها، مدیردیتابیس و مدیراجرائیه گزارش ومعلومات بدست آورده و به وزیر معادن ارائه مي نماید.همچنان وظيفه دارد تا طرح و تنظیم فعالیت های ریاست تصدی های وزارت درمرکز و ولایات به منظور اداره نظارت ومدیریت تصدی ها وجلب سرمایه ڱذاران بخش خصوصی انجام دهد.

ح - معرفی رياست تفتیش داخلی:

 این ریاست از آمر تفتیش مالی و حسابی وآمر تحلیل و توحید گزارش حاصل وسپس به وزیر معادن ارایه میدارد.اهداف اين رياست عبارت است از نظارت وبررسی ازتطبیق برنامه ها،قوانین مالی، رهنمود ها وطرزالعمل های مالی و حسابی جهت تأمین شفافیت ازصورت مصرف بودجه وجلوگیری ازحیف ومیل تخصیصات بودجوی وزارت.

همچنان ریاست تفتیش داخلی مسوولیت دارد تا طرح وترتیب پلان کاری ریاست تفتیش در مطابقت به ستراتیژی وزارت معادن وپلان های کاری اداره عمومی کنترول وتفتیش،نظارت از چگونگی اجراات کارمندان بخش های مربوطه ومطابقت آن با مقررات، پالیسی ها واهداف اساسی ریاست تفتیش داخلی، ترتیب رهنمود های کاری برای گروپ های مفتیشین، تعقیب چگونگی تطبیق نظریات وپیشنهادات اصلاحی ارائه شده مفتیشن در رابطه به فعالیت بخش های کاری وزارت اجرا نماید.

ط: معرفی رياست دفتر:

ریاست دفترمقام وزارت ازمدیرعمومی اسناد ، مدیرعمومی ارتباط خارجه ، مدیراجرائیه، سکرتریت شفافیت و سکرتریت بین الوزارتی گزارشات و معلومات حاصل و به مقام وزارت ارایه منماید. اهداف ریاست دفترعبارت است از: مدیریت وسازماندهی امورمربوط به تطبیق قوانین، مقررات موضعه وزارت، صدور و تطبیق احکام وهدایات مقام وزیر، ارسال مصوبات وفرامین مقام ریاست جمهوری به ادارات تحت اثر، مصاحبه ها وملاقات ها جهت نیل به اهداف ستراتیژیک وزارت معادن.

این ریاست وظیفه دارد تا طرح وترتیب پلان کاری ریاست دفتر، سازماندهی ورهنمائی امور مربوط به ریاست دفترمقام وزارت، نظارت از صدور هدایات و اوامر مقام وزارت به ادارات تحت اثر غرض تطبیق، نظارت وکنترول از تطبیق احکام وهدایات وزیر ،مصوبات وفرامین ریاست جمهوری، تنظیم مصاحبه ها ،ملاقات ها ،کنفرانس های مطبوعاتی واخبار آن به رسانه ها ی اطلاعات جمعی، تأمین روابط فی مابین وزارت و پارلمان کشور،سایر ادارات دولتی وموسسات بین المللی، مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوط را انجام دهد.

تهیه کننده: سنگریار

 

Give us a call on +93 20 220 1814