سمنت غوری

فابريکۀ سمنت غورى از صرفيۀ برق ١٤٠ ميليون افغانى مقروض است4

پلخمرى (پژواک، ١٥دلو٩٣): برق فابريکۀ سمنت غورى ولايت بغلان، به علت نپرداختن صرفيۀ برق قطع شده و توليدات فابريکه متوقف گرديده است.

انجنیر غلام حسین حیدری رییس برق غوری بغلان می گوید که فابريکه سمنت غورى، ١٤٠ ميليون افغانى از بابت صرفيۀ برق مقروض است و به همين دليل، برق فابريکه را از يک هفته بدينسو قطع نموده اند.

وى به آژانس خبرى پژواک گفت که اين مقروضيت، از سال ١٣٨٦ بدينسو که فابريکه از دولتى به خصوصى تبديل شده، به تدريج باقى مانده است و تازمانى که فابريکه پول صرفيۀ برق را نپردازد، برق جريان پيدا نخواهد کرد.

کارگران فابریکه سمنت بغلان دست به اعتصاب زدند

پلخمری (پژواک ١٠ حمل٩٠): دو صد تن از کارگران فابریکه سمنت ولایت بغلان،امروز (١٠حمل) دست به اعتصاب کارى زدند.

این کارگران می گویند که به دلیل عدم پرداخت فیصدی فروشات، تحت نام انفکاک به آنها، دست به اعتصاب کارى زده اند.

کار تولید و استخراج سمنت این فابریکه، شش ماه قبل به شرکت خصوصی عزیزی هوتک  واگذار شده است .

حسن علی يکتن ازاين کارگران، به نماينده گى سايرين به پژواک گفت :« ای شرکت خصوصی  درآغاز فعاليتش، وعده داده بود که ازمیزان فروشات سمنت ، مبلغی به کارگران توزیع ميشوه.»

Give us a call on +93 20 220 1814