نرخها

قيمت زغال سنگ افزايش يافته است

Category: 

کابل (پژواک، ٢٢ عقرب ٩٣): امروزدرشهر کابل نسبت به پنجشنبه گذشته؛ قيمت زغال سنگ افزايش اما قيمت پرچون چاى وبوره کاهش يافته است.

خان محمد يک تن از چوب فروشان در چهارراهى "شهيد" شهر کابل به پژواک گفت که نسبت به پنجشنبه گذشته، قيمت يک خروار(٨٠ سير) چوب بلوط بى پوست از ٧٢٠٠ به ٧٠٠٠ افغانى کاهش و يک خروار چوب ارچه از٦٤٠٠  به ٦٥٠٠ افغانى افزايش يافته است.

وى برفبارى هاى اخير درمسيرشاهراه سالنگ را علت افزايش قيمت زغال سنگ خواند.

موصوف همچنان تصریح کرد که یک خروار زغال سنگ نسبت به پنجشنبه گذشته از ٥٨٠٠ به ٦٤٠٠ افغانی افزایش یافته است.

قيمت موادنفتى در افغانستان در يک دهه دو برابر شده است

Category: 

کابل (پژواک، ٨ سنبله ٩٣): وزارت تجارت مى گويد که قيمت هاى مواد نفتى در افغانستان، همه ساله نسبت به کشورهاى منطقه و همسايه با تفاوت بسيار کم پايين و بلند ميشود؛ اما ارقام پژواک نشان ميدهد که قيمت هاى مواد نفتى در جريان يک دهه دو چند گرديده است.

مسافر قوقندى سخنگوى وزارت تجارت، طى مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که قيمت هاى مواد نفتى در افغانستان نسبت به کشورهاى پاکستان، هندوستان و بنگلديش، همه ساله با تفاوت بسيار کم تغيير مى يابد.

داوطلبی های تاجران در ترکمنستان سبب افزایش نرخ گاز شده است

Category: 

کابل (پژواک، ٢٣ سرطان٩٣): وزارت تجارت و صنایع، شماری از تاجران وارد کنندۀ گاز را متهم می کند که با داوطلبی های بی مورد، نرخ گاز را تا ٥٠ درصد افزایش داده اند.

مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، به آژانس خبری پژواک گفت که روند داوطلبی گاز در ترکمنستان صورت می گیرد و شماری از تاجران در این قضیه نقش دارند.

سخنگوى وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید که آن پنج قرار داد گاز تاجران افغان با ترکمنستان لغو شده است که گاز را چند برابر بلندتر از نرخ اصلی آن به افغانستان وارد می کردند.

قیمت یک کیلو گاز ٥٥ افغانی تعیین شده اما ٧٥ افغانی فروخته میشود

Category: 

کابل (پژواک، ٢١ سرطان ٩٣) وزارت تجارت، هفتۀ گذشته قیمت یک کیلو گاز مایع را ٥٥ افغانى اعلام کرده بود؛ اما در کابل يک کيلو تا ٧٥ افغانى فروخته مى شود.

 قيمت گاز در شهر کابل، به تاريخ اول سرطان ٥٥ افغانى بود؛ اما اکنون تا به ٧٥ افغانى رسيده است. مسوولان اتاق تجارت مى گويند که قاچاق گاز به پاکستان و جنجال هاى انتخاباتى، سبب افزايش قيمت آن در بازارهاى کشور شده است.

قيمت گاز درکندهار به اثر قاچاق آن به پاکستان افزايش يافته است

Category: 

کندهار (پژواک، ٢٦جدی٩١): باشندگان ولايت کندهار ميگويند که به اثر قاچاق گاز مايع، به پاکستان قيمت آن نسبت به قبل، دوچند افزايش يافته است.

به علت کمبود برق در زمستان درکندهار، استفاده از گاز نسبت به مواد ديگر سوخت بيشتر صورت ميگيرد؛ اما مشکل اين است که قيمت آن افزايش يافته و مردم توان خريداری آن را ندارند.

باشندگان اين ولايت ميگويند که علت عمدۀ افزايش قيمت گاز اين است که قاچاق گاز مايع به پاکستان صورت ميگيرد و حکومت تاحال از آن جلوگيری نکرده است.

مواد سوخت در باميان بيش از دو برابر شده است

Category: 

شهر باميان (پژواک،١٣ ميزان ٩١): بعد از مسدود شدن معادن ذغال سنگ و فرا رسيدن فصل سرما، قيمت مواد سوخت بخصوص ذغال سنگ در ولايت باميان بيش از دو برابر شده و اين وضعيت مردم را نگران ساخته است.

بامیان یکی از ولایات سردسیر است که سردی از ماه میزان آغاز وتا اول ثور ادامه مى يابد. در این مدت مردم ناگزير اند که خانه هاى خود را گرم نمايند، اما آنان از بلند رفتن قيمت مواد سوخت شکايت دارند.

ذغال سنگ در شهرکابل حدود ده درصد ارزانتربه فروش مى رسد

Category: 

کابل(پژواک ٢٣ میزان ٩٠) وزارت معادن افغانستان،  ذغال سنگ را در شهر کابل حدود ده در صد ارزانتر از سال گذشته به فروش مى رساند.   

 محمد نسیم آمرعمومی برکيت کابل رياست ذغال سنگ تصدى شمال  به تاريخ ٢٣ ميزان به آژانس خبرى پژواک گفت که سال گذشته؛ قمیت فروش  یک تن ذغال سنگ برای مامورین دولتی در شهر کابل٣١٠٠ افغانی و برای شرکت های خصوصی  مبلغ ٤٠٠٠ افغانی بود.

 وی مى گويد که  امسال قيمت يک تن ذغال سنگ  برای مامورین دولتی ٢٨٠٠افغانى و برای شرکت های خصوصی٣٦٠٠  افغانی تعيين شده است .

يک تن به اثر استخراج غير فنى ذغال سنگ جان داد

Category: 

آژانس خبرى پژواک، ٢١ حوت

ششمين تن به اثر استخراج غير فنى ذغال سنگ درۀ صوف ولايت سمنگان، جان خود را از دست داد.

يکى از صوف هاى  دهنۀ تور ولسوالى درۀ صوف عصر گذشته زمانى سقوط نمود که يک کارگر مصروف استخراج غير مسلکى ذغال از آنجا بود.

احمد على حسنى ولسوال درۀ صوف از کارگر کشته شده بنام  رجب على ياد کرده،  به آژانس خبرى پژواک گفت که علت تلفات، استخراج غير فنى ذغال و عدم تحکيم صوف ها است .

Give us a call on +93 20 220 1814