Article

"فساد، دليل حریق صدها تانکر در کابل بوده است"

Category: 

کابل (پژواک،٢٧ اسد ٩٣): هیئت ولسی جرگه برای بررسی حریق صدها تانکر در کابل، ادعا می کند که در این آتشسوزی، شماری از مقامات امنیتی و شرکت های انتقالاتی دست دارند.

اما وزارت امور داخله، دست داشتن مقامات امنیتی در این رویداد را رد نموده بدون ارائه جزئیات می گوید که در این مورد، نتایج بررسی را به څارنوالی سپرده اند.

بتاریخ ١٤ سرطان در اثر آتشسوزی، ٤٠٠ تانکر مواد نفتی اکمالاتی نیروهای آیساف، در ایستگاه چوک ارغندی ولسوالی پغمان سوخت.

وزارت امور داخله، حریق این تانکرها را یک عمل تروریستی خوانده و طالبان مسلح گفته اند که این تانکرها در حمله تکتیکی آنها حریق شده است.

اما عبدالحی آخندزاده رئیس هیئت ولسی جرگه، برای بررسی این حادثه به پژواک گفت که بررسی هیئت نشان میدهد که تانکرهای یادشده از سوی برخی حلقات آتش زده شده است.

به گفتۀ آخندزاده، وزارت امور داخله منطقۀ دولتی را در ارغندى، به اساس یک قرارداد نامناسب برای یکتن به نام میرویس داده بودند؛ تا از آن منحیث محل توقف تانکرهای تیل کار بگیرد.

وی اتهام بست که در آتشسوزی این تانکرها مقامات وزارت امور داخله، رؤسای چهار شرکت اکمالاتی و میرویس دست دارند.

وی از مقامات مقامات و شرکت ها نام نبرد و اضافه کرد که از تانکرها تیل تخلیه شده، بعداً حريق گرديده اند.

وی در مورد ثبوت این اظهارات خود به پژواک کدام سند ارائه نکرد؛ اما گفت: "افراد یادشده، مشترکاً بخاطرى تانکرها را به آتش کشیده اند که قیمت یک تانکر از 17 هزار تا 25 هزار دالر می باشد؛ اما در این تانکرها تیل طیاره آورده می شد و در هر تانکر 40 تن تیل بود، که حدود صدهزار دالر می شود."

به گفتۀ آخند زاده، افراد مذکور تیل تانکرها را به فروش رسانده بودند؛ چرا که به اساس توافق آیساف و شرکت های یادشده، در صورت آتشسوزی، خسارۀ تانکرها و مالک به دوش آیساف می باشد.

این درحالیست که طی ده سال گذشته، در شاهراه ها شماری از موترهايى آتش زده شده اند، که برای نیروهای خارجی مستقر در افغانستان اکمالات می کردند.

به گفتۀ آخندزاده، برخی مقامات وزارت امور داخله، بخاطری در حریق تانکرهای تیل در پغمان دست دارند، که در آن منطقه تدابیر لازم امنیتی را نگرفته بودند؛ و دیگر اینکه برای یک یا دو روز در آن منطقه تانکرهای اکمالاتی متوقف می شد؛ اما این  بار ٤٥ روز متوقف بودند.

وی افزود که هیئتی به ریاست وی، نتایج بررسی های شان را به وزارت امور داخله، لوی څارنوالی و آیساف مکتوب ها را ارسال نموده؛ تا در زمینه اقدام لازم صورت گیرد.

وى علاوه کرد که در مکتوب، گرفتاری میرویس و مقامات چهار شرکت اکمالاتی، تقاضا شده است.

وزارت امور داخله هم در این مورد هیئتی را تعیین نموده است.

رئیس این هیئت سید عبدالغفار سیدزاده رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، به پژواک گفت که به اتهام حریق تانکرهای یادشده، پنج تن دستگیر شده اند و خود میرویس فرار نموده است.

وی حریق این تانکرها را یک عمل تروریستی خوانده گفت که هیئت در این مورد، بررسی خود را نموده و نتایج آن را به څارنوالی سپرده است.

سید زاده، دست داشتن مقامات وزارت امور داخله در حریق تانکرهای مذکور را رد کرده گفت: "اگر هیئت ولسی جرگه در این زمینه کدام ثبوت و یا ادعا دارد، می تواند به محکمه ارائه نماید."

آیساف درحالیکه بخاطر سوختن تانکرها و خساره مند شدن تجار ملی اظهار تأسف نموده گفت که در این مورد، باید مقامات افغان نظر بدهند؛ چرا که به آنها ارتباط دارد.

  آیساف در نامه اى که به پژواک فرستاده، گفته است برای آنها مناسب نیست که در مورد این حادثه و پیرامون بررسی های مقامات افغان، تبصره نمایند.

 

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814